กฏหมายว่าด้วยคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

กฏหมายว่าด้วยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
Jorpor
เขียนโดย :  ณัฐธนนท์ เศรษฐ์กุลพาณิช 
จป.วิชาชีพ

สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของ จป.วิชาชีพ ในข้อที่ (๑) คือตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน นั้น มีกฏหมายมากมาย เลยที่ จป.วิชาชีพ จะต้องดำเนินการให้ สถานประกอบการนั้นๆ ปฏิบัติให้ตรงตามกฏหมาย   เอาเป็นว่าหน้าที่ข้อนี้เราจะค่อยๆเล่าไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ เรามีเวลาอยู่ตั้ง 52 สัปดาห์นี่นา ( safety52weeks.com )   เอาแบบเน้นๆที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการส่วนใหญ่ก่อนแล้วกันครับ

สำหรับวันนี้เราจะมาดูกันในส่วนของกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จะมีอะไรบ้าง ซึ่งเราเองซึ่งเป็นจป.วิชาชีพ จะต้องให้คำแนะนำ และเป็นผู้ดำเนินการให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ให้ถูกต้องตามกฏหมายฉบับนี้  โดยผมจะขอคัดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการความปลอดภัยฯ มาเท่านั้น จาก

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานพ.ศ. ๒๕๔๙

ซึ่งจากกฏกระทรวงดังกล่าวจะเป็นกฏหมายแม่  ซึ่งจะต้อง Link ไปที่กฏหมายลูกอีกทีหนึ่ง ในหลายๆข้อ  ผมเลยขอแทรก กฏหมายลูกที่ประกาศใช้แล้วไปเลย  เพื่อให้ง่ายในการนำไปปฏิบัติ  เพราะถ้าอ่านฉบับนี้ฉบับเดียว  รับรองว่างงแน่นอน ไม่เข้าใจว่าต้องทำอย่างไร  ตัวกฏหมายลูกเอง จะเป็นตัวขยายว่าจะทำอย่างไร  เรามาดูรายละเอียดกันเลยครับ    ถ้าผิดตก อยากเพิ่มเติมตรงไหน รบกวน Comment ได้เลยครับ

Safety Committee

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

ข้อ ๒๓ สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีคณกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีลูกจ้างครบห้าสิบคน โดยมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

(๑) สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยคน ให้มีกรรมการไม่น้อยกว่าห้าคน ประกอบด้วย นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร เป็นประธานกรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชาหนึ่งคนและผู้แทนลูกจ้างสองคน เป็นกรรมการ โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ เป็นกรรมการและเลขานุการ

(๒) สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไปแต่ไม่ถึงห้าร้อยคน ให้มีกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดคน ประกอบด้วย นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร เป็นประธานกรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชาสองคนและผู้แทนลูกจ้างสามคน เป็นกรรมการ โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ เป็นกรรมการและเลขานุการ

(๓) สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าร้อยคนขึ้นไป ให้มีกรรมการไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคน ประกอบด้วย นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชาสี่คนและผู้แทนลูกจ้างห้าคน เป็นกรรมการ โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ เป็นกรรมการและเลขานุการ

สำหรับสถานประกอบกิจการตาม (๑) (๒) และ (๓) ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ ให้นายจ้างคัดเลือกผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชาหนึ่งคนเป็นกรรมการ และให้ประธานกรรมการเลือกกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชาคนหนึ่งเป็นเลขานุการ

ในกรณีที่มีกรรมการเพิ่มมากกว่าจำนวนขั้นต่ำตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ให้มีกรรมการจากผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชาและผู้แทนลูกจ้างเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่เท่ากัน

Safety Committee Member

เพิ่มเติมโดยผู้เขียน :  ตรงนี้ย้ำว่า ลูกจ้าง 50 คนขึ้นไปทุกสถานประกอบกิจการต้องมีคณะกรรมการความปลอดภัย ฯ [ “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า ที่ทำงานของนายจ้างแต่ละแห่งที่ประกอบกิจการแยกออกไปตามลำพังเป็นหน่วย ๆ และมีลูกจ้างทำงานอยู่ ]

แยกออกไปตามลำพังเป็นหน่วย ๆ และมีลูกจ้างทำงานอยู่

ข้อ ๒๔ การได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ ๒๓ ให้เป็นไป ดังต่อไปนี้

(๑) กรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบริหารหรือระดับบังคับบัญชา นายจ้างเป็นผู้แต่งตั้ง โดยจะแต่งตั้งจากแพทย์อาชีวเวชศาสตร์หรือพยาบาลอาชีวอนามัยประจำสถานประกอบกิจการเป็นกรรมการผู้แทนนายจ้างนั้นก็ได้

(๒) กรรมการผู้แทนลูกจ้าง ให้นายจ้างจัดให้มีการเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด

เพิ่มเติมโดยผู้เขียน : การเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดให้ดู จาก
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนลูกจ้าง  คลิ้กเพื่อดาวน์โหลด [ ถ้ามีโอกาสจะนำมาเขียนอธิบายเพิ่มเติมต่อไป ]

Selection

(๓) กรรมการและเลขานุการ นายจ้างเป็นผู้คัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ แล้วแต่กรณี

เพิ่มเติมโดยผู้เขียน : บางที่มี จป.วิชาชีพ หลายคน ให้เลือกมา 1 คน เป็นตำแหน่งกรรมการและเลขานุการ

ข้อ ๒๕ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง

(๒) รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ

(๓) ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

(๔) พิจารณาข้อบังคับและคู่มือตามข้อ ๓ รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง

(๕) สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

(๖) พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้างหัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง

(๗) วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ

(๘) ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง

(๙) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง

(๑๐) ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

(๑๑) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

ข้อ ๒๖ กรรมการอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งใหม่ได้การแต่งตั้งกรรมการใหม่ ให้ดำเนินการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งตามข้อ ๒๔ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันก่อนวันที่กรรมการครบวาระ และให้กรรมการใหม่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่กรรมการชุดเดิมครบวาระ

ในกรณีที่ไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่ากรรมการใหม่จะเข้ารับหน้าที่นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง กรรมการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

(๑) พ้นจากการเป็นผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา ผู้แทนลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ

(๒) พ้นจากการเป็นลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ การได้มาซึ่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างให้เป็นไปตามข้อ ๒๔ โดยอนุโลม และให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ข้อ ๒๗ การประชุมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนดอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งหรือเมื่อกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร้องขอ โดยแจ้งกำหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมให้กรรมการทราบอย่างน้อยสามวันก่อนถึงวันประชุม และให้กรรมการเข้าประชุมตามที่ได้กำหนด  การเข้าร่วมประชุมและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามกฎกระทรวงนี้ ถือว่าเป็นการทำงานให้แก่นายจ้าง โดยได้รับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด หรือค่าล่วงเวลาในวันหยุด แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒๘ ให้นายจ้างจัดให้คณะกรรมการได้รับการอบรมเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดภายในหกสิบวันนับแต่วันที่แต่งตั้งหรือเลือกตั้ง

เพิ่มเติมโดยผู้เขียน : การอบรม เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดให้ ดูจาก

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๙    ดาวน์โหลดคลิ้กที่นี่

ข้อ ๒๙ เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือภยันตรายใด ๆ ที่อาจเป็นเหตุให้ลูกจ้างหรือบุคคลภายนอกสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต ให้นายจ้างเรียกประชุมคณะกรรมการ โดยมิชักช้าเพื่อดำเนินการทบทวนรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางป้องกันแก้ไขต่อนายจ้าง

ข้อ ๓๐ ให้นายจ้างพิจารณาและดำเนินการตามมติหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่ประธานกรรมการเสนอโดยมิชักช้า ทั้งนี้ มติและข้อเสนอแนะดังกล่าวต้องมีเหตุผลอันสมควรและสอดคล้องกับมาตรฐานที่ทางราชการกำหนดหรือยอมรับ

ข้อ ๓๑ นายจ้างต้องสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งในหน้าที่ประจำและหน้าที่ในฐานะกรรมการ และไม่กระทำการใดอันอาจเป็นผลให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ข้อ ๓๒ ให้นายจ้างเผยแพร่และปิดประกาศรายชื่อและหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการโดยเปิดเผย ณ สถานประกอบกิจการ เพื่อให้ลูกจ้างทราบ

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ให้นายจ้างดำเนินการตามวรรคหนึ่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลงการปิดประกาศตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ปิดไว้อย่างน้อยสิบห้าวัน

ข้อ ๓๙ ให้นายจ้างปิดประกาศมติของที่ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานไว้ในที่เปิดเผยเพื่อให้ลูกจ้างทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันประชุม

ข้อ ๔๐ นายจ้างต้องจัดทำสำเนาบันทึก รายงานการดำเนินงาน หรือรายงานการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการของคณะกรรมการและหน่วยงานความปลอดภัย เก็บไว้ในสถานประกอบกิจการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันจัดทำ และพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ

ข้อ ๔๑ ให้นายจ้างส่งสำเนารายชื่อคณะกรรมการและหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ ๓๒ ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่แต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ

สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปและมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ ให้นายจ้างส่งสำเนารายชื่อและหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ พร้อมทั้งรายงานการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานดังกล่าว

ให้นายจ้างเก็บหลักฐานการเปลี่ยนแปลงกรรมการและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ รวมทั้งหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานดังกล่าว ไว้ในสถานประกอบกิจการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปี และพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
กฏหมายว่าด้วยคณะกรรมการความปลอดภัยฯ, 6.3 out of 10 based on 18 ratings

Related posts:

  1. ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภาษาไทยและอังกฤษ

10 Comments

ลงประกาศขายบ้านฟรี on December 13, 2010 at 9:50 AM.

บทความนี้อ่านแล้วได้ประโยชน์มากเลยค่ะ
เป็นกำลังใจให้ แล้วจะกลับมาติดตามอีก นะคะ

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

สุริยา on February 15, 2011 at 2:40 PM.

หากมีข้อมูล จป ดีๆช่วยแชร์ให้บ้างนะครับ ขอบคุณ :razz: :razz:

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

จป.หัวหน้างานมือใหม่ on September 12, 2011 at 1:52 PM.

ถึงบอร์ดจะเก่า 2009 แต่มีประโยชน์มากๆ เลยครับ +10 แต้มครับ :mrgreen:

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

tassanee on November 29, 2011 at 12:00 PM.

ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่มีประโยชน์ค่ะ

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

donat on January 18, 2012 at 5:18 PM.

ขอบคุณ มากๆๆเลยค่ะ กับข้อมูลดีๆ :roll: :grin:

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

JM on January 20, 2012 at 3:43 PM.

มีข้อสงสัยถามค่ะ หากจัดอบรม In House หลักสูตร คปอ. จะได้รับวุฒิบัตร เฉพาะผู้ที่ได้รับการตั้งตั้งใช่หรือไม่ หากมีผู้ไม่ได้รับการแต่งตั้งเข้ารับการอบรม และได้วุฒิบัตร ก็จะใช้ไม่ได้เมื่อได้รับการแต่งตั้งภายหลัง จริงหรือไม่ค่ะ มีระบุไว้ในกฎหมายฉบับใดค่ะ
ขอบคุณค่ะ

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

ผ่านมาพอดี on February 11, 2012 at 11:25 AM.

การได้รับวุฒิบัตร หมายความว่า ได้รับการรับรองว่าผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว และมีความรู้ความสามารถในเรื่องดังกล่าวแล้ว จึงมอบวุฒิบัตรไว้เป็นหลักฐานว่าผ่านการรับรอง
ส่วนการได้รับการแต่งตั้ง หมายความว่า ได้รับการมอบหมายให้ดำรงตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่
ในการแต่งตั้ง คปอ. ต้องแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง และหากมีวุฒิบัตรด้วยก็สอดคล้องตามกฎหมาย ส่วนคำถามที่ว่า “หากมีผู้ไม่ได้รับการแต่งตั้งเข้ารับการอบรม และได้วุฒิบัตร ก็จะใช้ไม่ได้เมื่อได้รับการแต่งตั้งภายหลัง” ตอบว่าไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นครับ เพราะได้รับวุฒิบัตรแล้ว คือมีความรู้แล้ว แต่งตั้งภายหลังก็ไม่ผิดกฎหมายครับ จะผิดก็ต่อเมื่อแต่งตั้งแล้วแต่ไม่ได้รับการอบรมน่ะล่ะ ครับ

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

noopuy on June 20, 2012 at 4:52 PM.

อยากทราบว่า ถ้าเกิดไม่ตั้งคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ละค่ะ..สถานประกอบการณ์จะมีความผิดอย่างไรบ้าง…. ปล. อยากรู้จริงๆๆ..

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

วิน on July 28, 2012 at 3:00 PM.

ขอตัวอย่างรายงานการประชุมหน่อยครับ

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

aterna on September 25, 2012 at 2:30 PM.

ได้ความรู้มาก ขอบคุณค่ะ :razz:

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...


Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes
The last Robot visite is Yandex (100.43.81.132) Date 05 Jul 2558 time 03.13
6 visitors online now
1 guests, 5 bots, 0 members
Max visitors today: 15 at 03:55 am UTC
This month: 17 at 07-02-2015 03:44 am UTC
This year: 67 at 02-17-2015 02:19 am UTC
All time: 170 at 10-18-2014 01:27 am UTC
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com