ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภาษาไทยและอังกฤษ

ณัฐธนนท์ เศรษฐ์กุลพาณิช
จป.วิชาชีพ

หน้าที่ของ จป. อีกอย่างหนึ่ง คือการดำเนินการ ให้บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตาม ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดมาตรฐานในการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549   เมื่อได้ดำเนินการ ในการคัดเลือก และแต่งตั้ง เสร็จเรียบร้อย  ต้องมีการประกาศออกมา โดยนายจ้างเป็นผู้ลงนาม  วันนี้ผมมีตัวอย่าง เผื่อท่านใดจะนำไปประยุกต์ใช้กันครับ

บริษัทฯ จป.ดอทคอม ประเทศไทย จำกัด (มหาชน )

ประกาศบริษัทฯ ฉบับที่ ***/****

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เนื่องด้วยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามประกาศบริษัทที่ **/**** จะครบวาระในวันที่ ** มีนาคม **** บริษัทฯได้ดำเนินการแต่งตั้งและสรรหาคณะกรรมการความปลอดภัยฯชุดใหม่ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดมาตรฐานในการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 แล้ว ดังนั้นจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯชุดใหม่ขึ้นมาแทน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.โรงงาน***********

ประธานกรรมการ

1.**************         *************

กรรมการผู้แทนระดับบังคับบัญชา

2. **************         *************
3. **************         *************
4. **************         *************

5. **************         *************
6. **************         *************
7. **************         *************
8. **************         *************
9. **************         *************
10. **************       *************
11. **************        *************
12. **************         *************
13. **************         *************

กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ

14.**************         *************

15.**************         *************
16.**************         *************
17.**************         *************
18.**************         *************

19.**************         *************

20.**************         *************

21.**************         *************

22.**************         *************

23.**************         *************

24.**************         *************

25.**************         *************

26.**************         *************

กรรมการและเลขานุการ (จป.วิชาชีพ)        27.นายณัฐธนนท์                เศรษฐ์กุลพาณิช

2.โรงงาน***********

ประธาน กรรมการ

1.**************         *************

กรรมการผู้แทนระดับบังคับบัญชา

2. **************         *************
3. **************         *************
4. **************         *************

5. **************         *************
6. **************         *************
7. **************         *************
8. **************         *************
9. **************         *************
10. **************       *************
11. **************        *************

กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ

12.**************         *************

13.**************         *************

14.**************         *************
15.**************         *************

16.**************         *************

17.**************         *************

18.**************         *************

19.**************         *************

20.**************         *************

21.**************         *************

22.**************         *************

กรรมการและเลขานุการ (จป.วิชาชีพ)

23.**************         *************

3.โรงงาน***********

ประธาน กรรมการ

1.**************         *************

กรรมการผู้แทนระดับบังคับบัญชา

2. **************         *************
3. **************         *************
4. **************         *************

5. **************         *************
6. **************         *************
7. **************         *************
8. **************         *************
9. **************         *************
10. **************       *************
11. **************        *************

กรรมการผู้แทนลูกจ้าง ระดับปฏิบัติการ

12.**************         *************

13.**************         *************

14.**************         *************
15.**************         *************

16.**************         *************

17.**************         *************

18.**************         *************

19.**************         *************

20.**************         *************

21.**************         *************

22.**************         *************

กรรมการและเลขานุการ (จป.วิชาชีพ)

23.**************         *************

ให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.   พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทํางานรวมทั้งความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานหรือความไม่ปลอดภัยในการทํางานเสนอต่อนายจ้าง

2.   รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทํางานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรื อเข้ามาใช้ บริการในสถานประกอบกิจการ

3.   ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ

4.    พิจารณาข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง

5.    สํารวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทํางานและตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้นอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

6.    พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานรวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้างและบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง

7.    วางระบบการรายงานสภาพการทํางานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ

8.     ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง

9.     รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเพื่อเสนอต่อนายจ้าง

10.    ประเมินผลการดําเนินงานด้านความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ

11.    ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

โดยให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตามวาระ  2 ปี คือ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ** มีนาคม ****

ประกาศ  ณ  วันที่ **  เดือน *********** พ.ศ. ****

(*****************)                                                                                                                                    กรรมการผู้จัดการใหญ่

Office Notification  No. **/****

Re: Appointment of Safety, Occupational Health & Working Environment Committee

According to the notification of Ministry of Labor on Regulation in Safety, Occupational Health and working environment management standard 2006, which require the company that have employees more than 50 persons shall set the Safety, Occupational Health and Working Environment Committee and require that employee representative committee must come from the election.

In order to comply with this notification, the company has appointed the Safety, Occupational Health and Working Environment Committee of each workplace as below:

1. Safety Committee (*********** Plant and Head Office)

Chairman

1.  **************         *************

Managerial member

2.  **************         *************

3.  **************         *************

4.  **************         *************

5.  **************         *************

6.  **************         *************

7.  **************         *************

8.  **************         *************

9.  **************         *************

10. **************         *************

11. **************         *************

12. **************         *************

13. **************         *************

Operational member

14. **************         *************

15. **************         *************

16. **************         *************

17. **************         *************

18. **************         *************

19. **************         *************

20. **************         *************

21. **************         *************

22. **************         *************

23. **************         *************

24. **************         *************

25. **************         *************

26. **************         *************

Member & Secretary

27. Mr.Natthanont  Satekulpanich

2. Safety Committee (*********** Plant )

Chairman

1.  **************         *************

Managerial member

2.  **************         *************

3.  **************         *************

4.  **************         *************

5.  **************         *************

6.  **************         *************

7.  **************         *************

8.  **************         *************

9.  **************         *************

10. **************         *************

11. **************         *************

Operational member

12. **************         *************

13. **************         *************

14. **************         *************

15. **************         *************

16. **************         *************

17. **************         *************

18. **************         *************

19. **************         *************

20. **************         *************

21. **************         *************

22. **************         *************

Member & Secretary

23. **************         *************

3. Safety Committee (*********** Plant )

Chairman

1.  **************         *************

Managerial member

2.  **************         *************

3.  **************         *************

4.  **************         *************

5.  **************         *************

6.  **************         *************

7.  **************         *************

8.  **************         *************

9.  **************         *************

10. **************         *************

11. **************         *************

Operational member

12. **************         *************

13. **************         *************

14. **************         *************

15. **************         *************

16. **************         *************

17. **************         *************

18. **************         *************

19. **************         *************

20. **************         *************

21. **************         *************

22. **************         *************

Member & Secretary

23. **************         *************

Authority and Functions of Safety Health & Working Environmental Committee.

1.   To propose and draft safety policy and annual plan, including off-job safety, to prevent and reduce accidents, dangers, illness or any unsafe conditions from work to the company for consideration.

2.   To report and recommend the measurements or any suggestions for safety of Employees, the sub-contractors and outsiders on any related services with the company to follow occupational safety regulations and standards.

3.   To promote and support safety health and working environment activities.

4.   To consider regulations and handbook in No.3 including safety work standard and propose to the company.

5.   To conduct a survey on safety health and working environment matters and check accident statistic at least once a month.

6.   To consider and draft training programs containing role, authority , and responsibility in safety of employee , group leader , management , employer and all levels to the company for consideration.

7.   To set unsafe act report system as a role of all employees.

8.   To follow up the progressive of submitted matters.

9.   To report once a year annual performance and identify problems obstructs and suggestions for the committee’s operation, and submit to the company for consideration.

10.  To evaluate progressive of safety health and working environment activities.

11.  To operate other assigned jobs in safety health and working environment field.

These committees will effective from the date of this notification to ********  **, ****

Notification on *******  ** , ****

(*****************)

President

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภาษาไทยและอังกฤษ , 7.6 out of 10 based on 8 ratings

Related posts:

  1. กฏหมายว่าด้วยคณะกรรมการความปลอดภัยฯ
  2. กฎหมายความปลอดภัย ภาษาอังกฤษ (English)

Comments are closed.


Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes
The last Robot visite is Yandex (141.8.143.182) Today time 16.49
4 visitors online now
3 guests, 1 bots, 0 members
Max visitors today: 10 at 01:15 am UTC
This month: 34 at 07-05-2015 04:15 pm UTC
This year: 67 at 02-17-2015 02:19 am UTC
All time: 170 at 10-18-2014 01:27 am UTC
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com